Materské škôlky v Michalovciach

Milí rodičia,

všetkých detí vo veku od 3 do 6 rokov, zbystrite pozornosť. Momentálne začínajú zápisy do materských škôl v našom meste.

Tento rok je však v niečom iný, ako tie predchádzajúce, keďže v tomto roku dochádza k zásadnej zmene v predprimárnom vzdelávaní.

Kým doteraz návšteva materskej školy bola na zvážení rodiča, nová právna úprava Zákona 245/2009 Z.z. o výchove a vzdelávaní zavádza povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré sa týka všetkých detí, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. augusta 2021 a povinnú školskú dochádzku v základnej škole začnú plniť od školského roku 2022/2023.

V súvislosti s touto avizovanou novelou vykonalo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu v roku 2019 analýzu kapacít materských škôl pre 5-ročné deti, na základe ktorej došli k záveru, že najvyšší počet miest, ktoré treba vybudovať na plnú zaškolenosť 5-ročných detí sa po zohľadnení voľných kapacít v MŠ a vybudovaní všetkých aktuálne zazmluvnených kapacít z európskych fondov očakáva v okrese Michalovce (366 miest). Zároveň táto analýza došla k záveru, že najnižší podiel 5-ročných detí navštevujúcich materské školy bol v okresoch Košického kraja, konkrétne v Michalovciach išlo o 59,9 %.

Toto značné percento určite ovplyvní kapacity v materských školách najmä po najnovšej novele, nehovoriac o tom, že určite dôjde k zvýšenému počtu 5-ročných detí v materských školách, ktoré sú zdravotne znevýhodnené alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo si bude vyžadovať inkluzívnejší prístup vo výchove a vzdelávaní. Eventuálne možno počítať s tým, že bude potrebné zabezpečiť vyšší počet asistentov učiteľa a odborných zamestnancov ako napríklad špeciálnych pedagógov, psychológov a podobne.

ilustračný obrázok

Táto novela sa určite dotkne aj možnosti zaradenia mladších deti do predprimárneho vzdelávania, napriek tomu, že samospráva má ambíciu vyhovieť všetkým žiadostiam o zápis dieťaťa do materskej školy na nadchádzajúci školský rok. Ako uviedla vedúca odboru školstva a športu, Ing. Poláková „Mesto sa bude snažiť vyjsť v ústrety všetkým rodičom, ktorí požiadajú o umiestnenie svojho dieťaťa, a to vo veku od 3 do 6 rokov v zmysle platných predpisov a usmernení. Po prehodnotení počtu kapacít v materských školách a počtu detí s trvalým pobytom v meste by nemal byť problém s umiestnením detí do MŠ od 1.9.2021, je potrebné však brať na vedomie skutočnosť, že v MŠ sú umiestnené aj deti z blízkych obcí, ktorých rodičia pracujú v meste.“

Napokon až tieto zápisy ukážu, či kapacity všetkých materských škôl v meste postačujú alebo bude nutné hľadať alternatívy na ich rozšírenie.

V tomto smere veľmi oceňujem zriadenie materskej školy na ulici Mlynskej, ktorá zabezpečí predprímarnú výchovu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Taktiež pre naše mesto bude prínosom nová Súkromná materská škola na Ul. Kapušianska, ktorá prioritne chce vytvoriť podmienky na umiestnenie detí s diagnózou diabetes mellitus, a rovnako aj deťom, ktoré predstavujú isté zdravotné riziká napríklad deťom s celiakiou, bezlepkovou diétou či laktózovou intoleranciou. Obe tieto materské školy boli zaradené do siete škôl a školských zariadení na poslednom konanom mestskom zastupiteľstve, čo výrazne podporili aj poslanci z poslaneckého klubu Nové Michalovce, ktorí vítajú zriadenie nových škôlok, hlavne ak tieto prihliadajú na špecifické potreby detí. Títo poslanci tiež podotkli, že podobných žiadostí bolo v zastupiteľstve v minulosti viacero, no neboli prijaté, čo môže byť vzhľadom na aktuálnu situáciu na škodu.

projekt súkromnej MŠ na Kapušianskej ulici

Napriek úvodnému optimizmu zo strany samosprávy, je zrejmé že prednosť pri umiestňovaní deti do materských škôl budú mať päťročné deti, preto milí rodičia nezabúdajte podať prihlášku včas tak, aby sa miesto ušlo aj tomu Vášmu dieťatku.

JUDr. Zuzana Harmanová Dobranská

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.