Úrad proti občanom

Prichádza čas komunálnych volieb, keď sa zvyšuje frekvencia článkov, statusov v sociálnych médiách kandidátov do mestského zastupiteľstva a na primátora mesta Michalovce. Mnohí kandidáti sa spoliehajú na to, že Vám občanom bude stačiť ak kandidát pevne stisne ruku na folklórnych slávnostiach, alebo vyčarí úsmev v domove dôchodcov pri sľube vymaľovania chodieb senior klubu, poprípade pozve na jarmočný guľáš. Tento model volebných kortešačiek poznáme už z Kalinčiakovej „Reštavrácie“, diela ktoré sme čítali ešte v škole a máme za to, že v 21. storočí by mal už byť prežitý. V dnešných časoch, by sme mali pozorne sledovať čo sa skutočne vykonalo  v meste za posledné desaťročie v prospech občanov mesta, čo reálne pre nás volení zástupcovia vykonali, kto sa postavil na obranu našich práv, kto nám pomohol pri našich dennodenných starostiach v našom meste. Toto by mali byť tie správne kritériá pri výbere kandidátov.

Radi by sme sa ako občania podelili o svoje skúsenosti s úradmi v pôsobnosti mesta Michalovce, s ich úradníkmi, ktorí by mali byť nám nápomocní avšak často vôbec nekonajú alebo dokonca konajú v náš neprospech. Dôkazom je spoločná aktivita občanov sídliska Juh Michalovce, ulica Okružná, ktorí sa rozhodli ohradiť voči konaniu Stavebného úradu mesta Michalovce, ktorý rozhodoval o povolení výstavby budov a prevádzok susediacich s našimi panelákmi v priestore medzi ulicou Okružnou a Sobraneckou. Stavebný úrad Michalovce jednoznačne porušil literu stavebného zákona a rozhodol sa pre investora vydať stavebné povolenie, v rozpore so stavebným zákonom. Ten bol porušený v mnohých bodoch a dokonca došlo aj k porušeniu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva o ochrane a podpore verejného zdravia.

Naše životy sa radikálne zmenili iba nedávno. Dlhé roky nás ako komunitu nič netrápilo. Zrazu však došlo k výrubu vyše 100-ky stromov, husto vysadených vysokých topoľov, ktoré tvorili zelenú protihlukovú bariéru a kyslíkovú zónu tak dokonale, že sme frekventovanú Sobraneckú cestu takmer nevnímali. Po odstránení celého stromoradia pri ceste, je hluk z cesty neznesiteľný, podstatne sa tiež zvýšila prašnosť. Všetkých dotknutých, žijúcich v obytných domoch, v bezprostrednej blízkosti plánovanej stavby investora začalo zaujímať, ako je možné, že niekto schválil tento projekt v takej blízkosti obytnej zóny. Ako je tiež možné, že odbor životného prostredia povolil výrub takého množstva stromov? Odbili nás smiešnou argumentáciou, že išlo o „náletové dreviny“, čo je absurdné. Skúste si predstaviť, že tieto dreviny tam nalietali do jedného radu popri ceste.

Pohľad z paneláku pred výrubom
Pohľad po výrube stromov

Začali sme pátrať po tom, prečo mesto schválilo zmenu územného plánu práve tohto „plátku“ zelene, ktorý mal ochrániť obyvateľov priľahlých bytových domov pred hlukom, prachom a exhalátmi z frekventovanej hlavnej cesty. Nedáva to žiadnu logiku. Považujeme tento priestor za absolútne nevhodný na výstavbu a prevádzkovanie akýchkoľvek obchodných centier. Takéto stavby nie sú prínosom pre ľudí, nezlepšujú občiansku vybavenosť či infraštruktúru, neprispievajú zdraviu obyvateľstva. Práve naopak, výrazne zhoršujú komfort a úroveň bývania a môžu poškodzovať zdravie. Je dôležité si tiež uvedomiť, že takéto zásahy sú trvalé a navždy zmenia tvár mesta. Veď vo všetkých mestách sa obchodné centrá nachádzajú v okrajových zónach, nie v obytných zónach mesta. Všetky vyspelé krajiny alarmujú nedostatok zelene, podporujú rozširovanie zelených plôch, ktoré sú dôležité pre mestskú klímu z hľadiska globálneho otepľovania, aby ochladzovali a prinášali tieň v horúcich letných mesiacoch, ktoré sú záťažou pre zdravie ľudí. Zaujímalo nás, prečo tento svetový trend 3. tisícročia kompetentní v našom meste prehliadajú a nemyslia na budúce generácie. Prišli sme k záveru, že terajšie vedenie mesta Michalovce zhoršuje kvalitu bývania svojim obyvateľom.

Za obeť padli aj záhradky

Vzhľadom na to, sme museli urýchlene konať a začať sa brániť. V rámci pripomienkového konania, sme ako občania mali podozrenie z porušenia vyhlášok ministerstva zdravotníctva a obchádzania paragrafov stavebného zákona, čím nám bolo odopreté právo svoje záujmy obyvateľov mesta a vlastníkov nehnuteľnosti obhajovať. Už prvé subjektívne indície poukazovali na silné ovplyvňovanie úradníkov stavebného úradu investorom a ľudí z okruhu investora. Bolo nám jasné, že už je vopred rozhodnuté a ide o formálnu záležitosť. Uvedomili sme si, že námietky, ktoré  prednesieme budú ľahko zamietnuté, čo je bežný jav v našej spoločnosti. Rozhodli sme sa preto, najať si právnika-odborníka v oblasti stavebného práva a poverili sme ho zastupovaním v stavebnom konaní v našom mene. Ten si následne naštudoval tému  a  podal námietky voči rozhodnutiu stavebného úradu, v ktorých bolo zdokumentované porušenie stavebného zákona v mnohých bodoch. Bolo povinnosťou stavebného úradu v Michalovciach tieto námietky prešetriť a rozhodnutie dať do súladu so zákonom. Namiesto toho, boli naše námietky zamietnuté flagrantným a vysoko neodborným spôsobom. Náš právnik, preto podal odvolanie voči rozhodnutiu stavebného úradu v Michalovciach, ktoré bolo postúpené na odvolací Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky Košice.

Drvivej väčšine našich námietok bolo Okresným úradom Košice vyhovené a rozhodnutie stavebného úradu Michalovce bolo zrušené.  Celá vec bola vrátená na prejednanie aby došlo k odstráneniu porušení zákona. Týmto bolo jasne dokázané, že stavebný úrad v Michalovciach je buď nekompetentný z dôvodu neznalosti stavebného zákona, alebo vedome porušuje stavebný zákon so zámerom rýchleho ukončenia procesu pripomienkovania a vydania stavebného povolenia, v prospech investora.

Momentálne Stavebný úrad Michalovce pracuje na odstránení nedostatkov, avšak naša obava, že bude postupovať rovnakým spôsobom pretrváva. O celej veci sme preto 14.8.2022 informovali vedenie mesta, konkrétne kompetentnú osobu na pozícii zástupcu primátora Mgr. Miroslava Dufinca. Ten o problém prejavil záujem aj ochotu sa stretnúť, no doteraz sa tak pre jeho zaneprázdnenosť nestalo. Pevne veríme, že to stihne skôr než sa konanie skončí, pokiaľ už nedostal iné „inštrukcie“.  Uvidíme nakoľko bude v záujme vedenia mesta v terajšej situácii, vyjadriť sa ku konaniu stavebného úradu.

Je zarážajúce, že občania mesta musia vyzbierať finančné prostriedky, aby mohli zaplatiť právnika, na vymoženie svojich práv. Pýtame sa, načo zo svojich daní platíme úradníkov, ktorí konajú proti našim záujmom?  Pýtame sa, ako teda záleží zástupcom mesta na čele s primátorom a mestskými poslancami, na kvalite života obyvateľov? Naozaj sme všetci občania Michaloviec odkázaní na milosť a nemilosť rozhodnutí kompetentných zástupcov mesta a developerov? Ako im záleží na urbanistickej podobe mesta? Vyzerá to tak, že všetko skončilo dávno s poslednými predvolebnými sľubmi a že z nášho mesta chcú betónovú džungľu, bez akéhokoľvek konceptu, bez myšlienky. Dokedy to tak bude? Pýtame sa, prečo nikto z kompetentných predstaviteľov mesta, nevidí tieto nedostatky a nekoná?

Odpoveď je jednoduchá, úrady často neslúžia slušným a poctivým občanom, ale investorom a lokálnym oligarchom. Práve oni sú napojení na verejné zdroje a nepriamo ovládajú komunálnych politikov mesta. Tí sa im snažia vyhovieť často za cenu porušenia zákonov a proti záujmom občanov mesta v domnienke, že nikto si nenájde čas a energiu na nedostatky poukazovať.

V celom popise našej situácie, sa zámerne snažíme vyhnúť vymenovaniu konkrétnych mien. Dôvodom je ochrana všetkých zainteresovaných osôb v tejto záležitosti. Počas tohto procesu, boli totiž občania žijúci v tejto lokalite, šikanovaní a obťažovaní písomne aj telefonickými vyhrážkami. Prichádzalo to zo smeru ľudí zainteresovaných do plánovanej výstavby budov. Tieto informácie sme už poskytli kriminálnemu odboru Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach, keďže o tom tlaku investora na občanov mesta existujú záznamy. Cieľom investora bolo zastrašiť a odradiť občanov, aby nepokračovali v pripomienkovom konaní. Tí, ktorí takto amorálne konajú sú „váženými“ občanmi mesta, sedia v poslaneckých laviciach a takto využívajú mandát od občanov. Vďaka tomu sú v úzkom kontakte s vedením mesta, ktoré sa tvári, že je v meste všetko v najlepšom poriadku. No v skutočnosti nie je!

Ing. Jana Dlužanská, Ing. Boris Savov