V Michalovciach odštartovali petíciu za reguláciu billboardov

Michalovce 14. október 2019

Miestni aktivisti a zároveň mestskí poslanci v Michalovciach odštartovali pred mestským úradom petíciu v ktorej žiadajú primátora mesta Michalovce a mestské zastupiteľstvo v Michalovciach, aby prijalo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré preukázateľne zabezpečí reguláciu billboardových reklamných plôch a tiež ostatných druhov reklamných plôch na pozemkoch a nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Michalovce.

„Žiadame tiež, aby daným VZN boli stanovené jasné pravidlá a podmienky umiestnenia týchto druhov reklamných plôch na celom území mesta Michalovce s tým, že takéto reklamné plochy nesmú byť umiestnené v blízkosti kultúrnych a architektonických pamiatok a ani ich nesmú vizuálne prekrývať a vo vzdialenosti kratšej ako 200m od škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce. Žiadame, aby príprava daného VZN bola realizovaná za účasti zástupcu petičného výboru tejto petície.“ Deklaroval predseda petičného výboru Milan Kaplan.

Milan Potocký, ktorý je členom petičného výboru uviedol: „Nakoľko v mestskom zastupiteľstve nám nebolo umožnené túto problematiku prediskutovať na podnet nespokojných občanov, ktorí tak reagovali na masívnu výstavbu reklamných plôch v posledných mesiacoch, tak sme sa rozhodli riešiť tento problém občianskou cestou a veríme, že Michalovčanov už poslanci, ktorí majú v zastupiteľstve väčšinu neodignorujú.“

Radovan Geci ako člen petičného výboru, ktorý je zároveň členom komisie výstavby a územného plánovania doplnil, že „ešte v júni tohto roku na jeho návrh komisia väčšinovo prijala uznesenia, ktorými odporúča vedeniu mesta spracovať súhrnnú správu a pasportizáciu reklamných stavieb na území mesta Michalovce a tiež na prijať tzv. manuál reklamy. Tieto odporúčania zostali bez akejkoľvek odozvy a preto sme rozhodli ísť cestou petície.“

Aktivisti a zároveň miestni poslanci už v roku 2016 zrealizovali úspešnú petíciu proti parkovaniu pod správou EEI v Michalovciach. Na prerokovanie petície v zastupiteľstve je potrebné zozbierať najmenej 1000 podpisov občanov s trvalým pobytom v meste.