Prečo rekonštruovať plaváreň za 415 tisíc, keď môžeme za 2 milióny ?

Všetko zlé je na niečo dobré. Toto zlaté pravidlo sa vzťahuje aj na súčasnú koronakrízu, ktorá vyšliapala cestičku k tomu, aby vedenie nášho mesta navýšilo rozpočet na rekonštrukciu plavárne, ľudovo povedané, z večera do rána, bez toho, aby im do toho niekto kafral.

Príbeh začal celkom idylicky. Počiatočný návrh ceny rekonštrukcie plavárne bol vo výške 2,5 mil. eur. Z tejto sumy však mesto podľa pôvodného plánu malo zaplatiť len 415 000 Eur a zvyšok by pokryla dotácia, ktorú mesto na tento účel získalo. Poviete si, ponuka aká sa neodmieta.

Čo čert nechcel, ozval sa opozičný poslanec Radovan Geci, ktorý si dovolil podotknúť, že pri rekonštrukcii za 2,5 mil. Eur by bolo vhodné urobiť viac ako vymeniť kachličky. Vedenie mesta si tento jeho podnet zobralo za svoj a zrazu nikto nevie ani ako došlo k navýšeniu o viac ako 1,5 milióna eur bez diskusie, bez vysvetlenia, bez porovnania pôvodného a nového projektu.

Pre zachovanie objektivity, aby sa nikto z dotknutých necítil ukrivdený, uvediem pár príkladov nedávnych rekonštrukcií resp. výstavby nových plavárni v iných slovenských mestách.

Tak napríklad v Lučenci je odhadovaná suma za výstavbu novej krytej plavárne, ktorá by mala byť postavená najneskôr v roku 2022 v hodnote 4,3 mil. Eur, v Snine bezmála 5 mil. Eur, v Piešťanoch sa odhad ceny za výstavbu novej plavárne pohybuje medzi 4 až 5 mil. Eur. V Starej Ľubovni vyčíslili náklady na rekonštrukciu starej plavárne vo výške 2,5 mil. eur, v Žiari nad Hronom vyčíslil náklady na úroveň približnú tej našej vo výške 4, 2 mil. eur. Iné rekonštrukcie boli za podstatne nižšie sumy, avšak je nutné dodať, že aj ich rozsah bol užší.

V každom prípade pochybnosti o navýšení predpokladanej sumy nevzbudzujú ani tak tieto porovnania ako dve nasledujúce skutočnosti.

Prvou z nich je, že návrh zmeny rozpočtu nebol prerokovaný vo finančnej komisii, hoci podľa pravidiel o rozpočtovom hospodárení mesta Michalovce mal byť. Dôvodom tohto porušenia podľa slov primátora bolo, že „Komisie pri MsZ aj mestskú radu je potrebné vnímať ako poradné orgány. Ak sa materiály prerokovávajú v komisiách, neznamená to, že musí zastupiteľstvo brať do úvahy ich stanovisko. V takejto situácii aká je teraz (pandémia Covid 19), komisie ani mestská rada neboli zvolávané.“

Bezpochyby zo žiadneho zákona nevyplýva povinnosť mestského zastupiteľstva hlasovať podľa odporúčania jednotlivých komisií, ale degradovať dôležitosť komisií by znamenalo samotné ich popretie, a preto sa vynára otázka ich potreby existencie a dôležitosti pri takomto prístupe zo strany vedenia mesta. Navyše pán primátor zabudol na jednu podstatnú vec, a to, že Finančná komisia nie je len poradný, ale aj iniciatívny a kontrolný orgán. V samotných pravidlách rozpočtového hospodárenia mesta Michalovce je uvedené, že návrh na zmenu rozpočtu sa predkladá finančnej komisii na prerokovanie. Ak sú stanovené určité pravidlá procesu, obzvlášť ak ide o proces zmeny rozpočtu, bolo by vhodné, aby sa urobilo všetko potrebné, aby tieto pravidlá ostali zachované a nehľadať dôvody, ako ich obísť. Nenahráva to transparentnosti a dôveryhodnosti celého procesu zmeny rozpočtu.

Práve z dôvodu týchto obštrukčných manévrov bolo oslovené Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby ich oddelenie legislatívy poskytlo stanovisko v tejto otázke.

Podľa nich v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o obecnom zriadení určuje komisiám náplň ich práce mestské zastupiteľstvo, pričom v zmysle vymedzenia úloh komisie v rámci spomínaných pravidiel určených MsZ michalovce má táto prerokovať i návrh zmeny rozpočtu, hoci komisia je vo vzťahu k  mestskému zastupiteľstvu iba poradným orgánom, mala podľa môjho názoru samozrejme prerokovať predmetnú zmenu, i keď zároveň mám za to, že v konečnom dôsledku sa so stanoviskom komisie nespája žiadny zákon.

Komisia ako taká má byť určitou protiváhou popri zastupiteľstvu vo vzťahu k tým návrhom, ktoré pripravil aparát mestského úradu a svojou odbornou oponentúrou má tak prispieť k voľbe optimálnych riešení ako podkladov pri rozhodovacej právomoci mestského zastupiteľstva – to je základný účel zriaďovania komisií. A preto je vždy nanajvýš vhodné, ak má zastupiteľstvo takéto stanovisko, pred prijatím uznesenia, k dispozícii. 

Na kolíziu potreby zasadnutia poradného orgánu mesta (komisie) a pandemickej situácie pamätal krízový štáb Mesta Michalovce, ktorý na svojom zasadnutí dňa 13.10. 2020 prijal pod bodom 12 to, že poradné orgány vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad , môžu prijať odporúčania pre orgány mesta (mestské zastupiteľstvo) hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov a emailových adries členov komisií.

Vzhľadom na to, že hlasovanie o zmene rozpočtu považovalo vedenie mesta za záležitosť, ktorá neznesie odklad, predpokladám, že by bolo v tomto prípade na mieste aplikovať zmienený bod 12. Navyše v súčasnosti nie je nič nezvyčajné, ak sa rokovanie či hlasovanie uskutočňuje online formou, a teda epidemiologická situácia nebráni, aby zasadli poradné orgány. Ak takto môže rokovať Vláda SR, prečo nie orgány územnej samosprávy.

Napokon ak by sme opomenuli tieto vyššie popísané nedostatky, je tu ešte prítomná druhá skutočnosť, ktorá nenahráva dôveryhodnosti celého procesu a adekvátnosti ceny za rekonštrukciu mestskej plavárne .

Otázniky vyvoláva aj fakt, že pred hlasovaním o jej navýšení, poslanci nemali k dispozícii žiaden projekt ani nákres, podľa čoho by sa mohla posudzovať primeranosť tejto investície. V rámci diskusie nepadli otázky a už vôbec nie odpovede na to, aké sú predpokladané náklady mesta na prevádzku plavárne, aká je predpokladaná návštevnosť, žiadna zmienka o akýchkoľvek technických parametroch či možnostiach využitia plavárne na medzinárodne súťaže, pre rodiny s deťmi a podobne. Jedná sa o základné veci, ktoré by mali byť zodpovedané, ak chce niekto zodpovedne hlasovať. Hlasovanie bez toho, aby poslanec vedel o čom vlastne hlasuje je rovnako neprípustné, ako keby sudca vydal rozsudok bez dôkazov či doktor určil diagnózu bez vyšetrenia.

Obávam sa, že poslanci zabudli, že v zastupiteľstve nezastupujú svoje záujmy či záujmy politickej strany, ale záujmy občanov. Práve oni by mali byť nároční na balík informácií, ktorý im je predložený pred hlasovaním, pýtať sa a neuspokojiť sa s nepresvedčivým odôvodnením predložených návrhov. Nechcem tu vynášať verdikt o tom, ako si mesto pofidérne odkleplo zmenu rozpočtu, ale fakty nasvedčujú, že v každom prípade nechceli byť rušení stanoviskom finančnej komisie a poponáhľali sa zahlasovať za uznesenie o zmene rozpočtu čím skôr bez toho, aby zodpovedali dôležité otázky.

Dva milióny eur nie je málo, ale zas z cudzieho vrecka sa platí najlepšie. Škoda len, že ide o vrecko nás Michalovčanov.

Zuzana Harmanová Dobranská

titulné foto: Peter Brendza

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.