Stav bezpečnosti v Michalovciach

Ani po viac ako šiestich týždňoch sme sa od nového vedenia mesta Michalovce nedočkali vyjadrenia, aké opatrenia plánuje uskutočniť k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v našom meste po tragických udalostiach. Odkedy sa udiala tragédia na Nový rok, myslíme hlavne na to, aké opatrenia by sme mali ako vaši zástupcovia prijať, aby sa zvýšila bezpečnosť na našich uliciach.

Medzi dôsledky novoročnej tragédie patria obavy Michalovčanov zo slobodného pohybu po uliciach nášho mesta po zotmení. Ženy sa boja venčiť psíkov, manželia vyzdvihujú svoje manželky z práce autami vo večerných hodinách, v miestnych „Army-shopoch“ sú vykúpené slzné spreje a paralyzátory. Ak by ste sa prešli vo večerných hodinách po meste, tak pohyb je oveľa sporadickejší. Niežeby predtým bol v uliciach nejaký ruch. Ľudia majú – jednoducho povedané – strach, a vo večerných hodinách nechodia von, ak vyslovene nemusia. Osobne sme to kontrolovali a je to naozaj tak. Po 22.00 hod. stretnete poväčšine len mužské pokolenie.

Rodinná tragédia na Bieloruskej ulici, ktorá sa udiala o dva týždne neskôr, Michalovčanov opäť vydesila a vyviedla z miery. Je jasné, že udalosti posledných týždňov narušili pokojný život v našom meste a sú témou číslo jeden pri vzájomných stretnutiach a rozhovoroch Michalovčanov.

Na to, aby sme mohli navrhovať nejaké opatrenia k zlepšeniu stavu bezpečnosti, bolo najprv potrebné zistiť súčasný stav. Uplynulé týždne sme strávili študovaním dostupných materiálov a zisťovaním výšky výdavkov na bezpečnosť z nášho mestského rozpočtu. Taktiež sme absolvovali niekoľko rozhovorov so súčasnými, ale aj bývalými mestskými policajtmi. Porozprávali sme sa o tom, ako funguje mestská polícia v našom meste. Zhovárali sme sa s Michalovčanmi, ako vnímajú situáciu a bezpečnosť. To najpodstatnejšie sme zhrnuli do tohto článku, ktorý obsahuje aj zoznam opatrení o ktorých si myslíme, že je potrebné v najbližších mesiacoch prijať. Začnime so samotnými výdavkami na bezpečnosť a ich aktuálnym stavom.

Priestory mestskej polície v Michalovciach

Súčasný stav – Výdavky mesta Michalovce na bezpečnosť

Najprv sa pozrime na schválený rozpočet mesta Michalovce na rok 2023. Na prvom mieste je vzdelávanie. A na poslednom mieste je bezpečnosť. Možno to vyzerá skreslene, ale v mestskom rozpočte je naozaj kapitola Bezpečnosť a takéto sú kapitálové výdavky na ňu. Na decembrovom zastupiteľstve sme upozorňovali na nízke, respektíve nulové výdavky na položkách bezpečnosť. Odpoveďou bolo: Málo peňazí v rozpočte.

Tabuľka č.1

Výdavkom na bezpečnosť je vyčlenených presne 0,1 %(!) z celkového rozpočtu mesta. Teda 28 000 € z viac ako 50-tich miliónov Eur. Dokonca na propagáciu a marketing vedenia mesta ide viac ako na bezpečnosť samotných občanov.

Mzdové náklady na zamestnancov Mestskej polície sú v položke Mestský úrad – Administratíva. Bežné výdavky na mzdy, sociálne odvody, dopravné, tovary a služby mestských policajtov sú súčasťou tejto kapitoly rozpočtu. Neexistuje osobitná tabuľka v materiáloch pri rozpočte pre poslancov, z ktorého by sa dali zistiť konkrétne mzdové a sociálne výdavky na zamestnancov Mestskej polície. Základná hrubá mzda mestských policajtov sa pohybuje podľa zákonom schválených taríf od nového roka 2023 vo výške 669 – 915€. Platové triedy 3. až 5. Mestská polícia má podľa aktuálnych informácií 29 zamestnancov.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť o niečo podrobnejšie rozdelenie nákladov z kapitoly – Administratíva na Mestskú políciu za posledné roky aj so schváleným rozpočtom na rok 2023.

Tabuľka č.2

Ak vás niekedy zaujímalo, koľko sa vyberie na pokutách, tak v nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť vývoj v uplynulých rokoch. Rok 2023 je návrh v rozpočte. Položka Za predaj služieb znamená príjem z ochrany 46 objektov (domy, firmy, škôlky, školy) napojených na Pult centralizovanej ochrany.  MsP vykonala v roku 2022 78 zásahov, zakaždým sa jednalo falošný poplach.

Tabuľka č.3

V súčasnosti už má Mestská polícia opäť 29 zamestnancov, z toho sú šiesti pracovníci v administratíve a 8 policajtov sa strieda v stálej službe len na dispečingu v 12-hodinových službách. Zvyšok má na starosti hliadkovanie.

Pozrime sa na to, ako bude prerozdelených 28 000 eur v tomto roku 2023.

Z týchto peňazí ide 14 500€ na hliadkovanie a pochôdzky policajtov a dofinancovanie MOPS, 10 000€ do kamerového systému a 3 500€ na odchyt túlavých psov. Súčasťou kapitoly Bezpečnosť sú aj ďalšie kapitoly, v ktorých sa nachádzajú samé nuly, či už vo forme bežných výdavkoch alebo investičných. Inovácia Pultu centralizovanej ochrany 0€, Prevencia protispoločenskej činnosti 0€, Sklady civilnej ochrany 0€, Požiarna ochrana 0€. Viac v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č.4

Súčasný stav – materiálno-technické zabezpečenie MsP

Kamerový systém

Mestská polícia disponuje  s približne 80 kamerami v meste Michalovce. K týmto kamerám majú prístup (ale nesledujú ich) aj ďalšie záchranné štátne zložky, ako hasiči, štátna polícia alebo OČTK. Nie všetkých 80 kamier stále funguje, časť z nich je potrebné priebežne servisovať. Časť sa nachádza v centre mesta a časť v širšom centre.

Za uplynulé roky bolo investovaných do rozšírenia kamerového systému naposledy v rokoch 2019 a 2020, kedy sa rozšíril počet kamier na spomínaných približne 74 kusov.  Minulý rok pribudli kamery na Kostolnom námestí a v parku Kerta. Obsluha kamier sa vykonáva z priestorov Mestskej polície na Námestí osloboditeľov. K dispozícii je približne 10 LCD obrazoviek na ktorých sa sleduje spomínaných 80 kamier.

Niektoré novšie kamery majú aj software, ktorý má len jednoduchú detekciu pohybu, ale žiadne funkcie navyše. Napríklad rozpoznávanie tváre,  ako to vidíme trebárs v televíznych seriáloch to rozhodne nemá. Kamerový systém nie je jednoducho v takom stave, aký si myslíme, že by mal byť.

Obsluha kamerového systému

Počas pracovných dní sa striedajú pri kamerách dve zamestnankyne. Jedna má službu od 6:00 do 14:00 a druhá od 14:00 do 22:00 hod. Od 22:00 do 6:00 hod., teda počas noci a cez víkendy, má kamery na starosti Stála služba (12 hodinové služby) v podobe jedného mestského policajta, ktorý má okrem iného na starosti tiež výdaj zbraní a streliva hliadkam, telefonickú linku 159, aj s následným zápisom všetkých oznámení do denníka práce. Nie je teda v silách jedného mestského policajta obhospodáriť všetky povinnosti v rámci svojej služby a ešte k tomu jedným okom sledovať 80 kamier na niekoľkých LCD monitoroch. To znamená, že počas noci sa nevykonáva nepretržitý dohľad nad kamerovým systémom, tak ako sa to deklaruje v záverečnom účte mesta pri tejto položke.

Zamestnanci, ktorí sledujú kamery počas pracovných dní od 6:00 do 22:00, sú za svoju prácu motivovaní aj bonusmi za nahlásené delikty. Počas dňa sa hlavne jedná o dopravné priestupky. Takže, ak ste niekedy v centre mesta nesprávne zaparkovali a do piatich minút tam bola hliadka, je to dôsledok toho, že títo zamestnanci akonáhle niečo také na kamerách zaznamenajú, tak hneď posielajú hliadku. Sú to skrátka isté peniaze na evidentnej pokute a pripísaný bonus k platu.

MOPS – Rómske hliadky

V rokoch 2019 až 2022 boli predlženou rukou Mestskej polície aj Miestne občianske poriadkové služby, ktoré plnili svoju úlohu a mali pozitívny vplyv pri udržiavaní poriadku v blízkosti osád. V tabuľke č.4 je vývoj celkových výdavkov na bezpečnosť. V podkapitole 5.1.1. sú započítané prostriedky na MOPS. V rokoch 2019 až 2022 nárast v kapitole Hliadkovanie predstavujú práve nenávratné finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na financovanie rómskych hliadok – MOPS. Mimochodom, tie k 31.1.2023 oficiálne skončili. (Tabuľka č.4-5.1.1.)

Hliadkovanie a monitoring

Mestská polícia disponuje 3 služobnými vozidlami a jedným civilným autom. Taktiež majú 2 motocykle, 2 elektro-bicykle a 4 bicykle, využívajú sa hlavne letných mesiacoch, v zime už nie. Hliadkovanie prebieha hlavne cez deň. V noci je k dispozícii jedna motorizovaná hliadka na celé mesto.

Prevencia a kontrola

Podľa rozpočtu sa už dlhšie nedejú výjazdy na školy s cieľom šíriť prevenciu pred negatívnymi sociálnymi javmi. V uplynulých rokoch je na tejto položke v rozpočte 0 (slovom nula)Eur. Mestská polícia však vo svojej Výročnej správe za rok 2022 deklaruje 3 prednášky na materských školách, 21 prednášok na základných školách a 9 prednášok na stredných školách. Po lockdownoch a obmedzeniach je načase opäť zintenzívniť návštevy mestských aj štátnych policajtov, hasičov, záchranárov na školách, realizovať prednášky, workshopy, inovatívnymi spôsobmi vzbudiť rešpekt a ostražitosť medzi mládežou a poukazovať na závažnosť nebezpečenstva, ktoré môžu byť dôsledkom negatívnych javov. Všetka česť tým policajtom, ktorí to robia.

Pouličné verejné osvetlenie

Jedno opatrenie, ktoré vedenie mesta uskutočnilo je, že budeme svietiť verejným pouličným osvetlením aj v noci a budeme si na to musieť zobrať úver. Lampy verejného osvetlenia sú práve na to, aby svietili, keď nesvieti slnko, teda v noci. Mrzí nás, že jediné opatrenie nás vyjde na státisíce eur a neprináša žiadne konkrétne zlepšenie bezpečnosti.

K samotnému zlepšeniu bezpečnosti

Verejný poriadok je do veľkej miery v kompetencii štátnej polície, ale tá nemá žiadne kamery. Kamerové systémy sú v správe miest a obcí, alebo súkromníkov, ktorí ich dobrovoľne dodajú do systému. Niektoré mestá majú stálu službu, niektoré nie. A preto mesto by malo prostredníctvom prevencie byť hlavným ochrancom svojich obyvateľov, práve aj prostredníctvom kamier a kamerového systému. Slušní ľudia nebudú proti kamerám, ktoré slúžia na ochranu ich bezpečnosti.

Argument nedostatku peňazí v rozpočte už teraz neobstojí. Tragédia na začiatku roka bola bezprecedentným činom, ktorý musí zvýšiť výdavky na bezpečnosť a zamedziť podobnému konaniu do budúcna. Potrebujeme sa v našom meste cítiť bezpečne, či už cez deň alebo v noci. Rôzne živly sa nekontrolovane rozrástli po našom meste a kazia nám mládež. Navyše sa neváhajú uchýliť k lúpežným prepadnutiam. Súčasťou zmien by nemali byť len kozmetické úpravy, ale komplexne nastavené pravidlá a opatrenia, ktoré budú plniť hlavne preventívne funkcie a budú odrádzať mládež a kriminálne živly od negatívneho konania. Navrhované opatrenia sú pripravené s ohľadom na zložitú situáciu s energiami a nedostatkom financií samospráv.

Navrhované opatrenia

Rozšírenie kamerového systému

o ďalšie kvalitnejšie kamery do širšieho centra mesta, taktiež na rôzne zákutia a všetky cestné výjazdy (únikové cesty) z mesta. Ale aj na miesta, kde sa stretáva adolescentná mládež, na miesta, ktoré sú dlhodobo miestami negatívnych sociálnych javov ako vandalizmus, pitie alkoholu alebo konzumácia drog. Navrhujeme dohromady navyše 30 kamier.

Ilustračný obrázok

Tento kamerový systém musí mať  24-hodinový dohľad zodpovedných osôb, ktoré sledujú monitory a v prípade negatívneho konania okamžite, bezodkladne informujú mestské hliadky, prípadne štátnu políciu. Potrebujeme ďalších zamestnancov, napríklad aj invalidných dôchodcov, ktorí budú sledovať kamery v noci a cez víkendy, a takto si prilepšia k dôchodku. Zamestnanie znevýhodnených osôb je finančné podporované z fondov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Toto sa momentálne na Mestskej polícii vôbec nevyužíva.

Hliadkovanie

v uliciach by malo prebiehať v súčinnosti aj so štátnou políciou, zaoberať sa odhaľovaním drogovej problematiky a monitorovaním toxických miest v našom meste. Je potrebné taktiež zvýšiť výdavky na hliadkovanie v noci a počas víkendov. Hliadkovanie by malo prebiehať hlavne vo večerných hodinách a cez víkendy. Na takých miestach, kde aj zo skúseností samotných zamestnancov polície môžeme predpokladať, že sa tam deje nekalá činnosť. Taktiež po večeroch by sa mali monitorovať miesta, kde sa stretáva nedospelá mládež a konzumuje sa alkohol alebo užívajú omamné látky.

Urýchlená investícia do LED verejného osvetlenia

v súčinnosti so spoločnosťou FINMOS. Investícia, ktorá sa nám pri súčasných cenách energie určite vráti. Verejné osvetlenie je vybudované preto, aby svietilo v noci. A plní svoju úlohu, napríklad, aby sme nemuseli zakopávať o výtlky na chodníkoch. Ľudia sa na osvetlených uliciach cítia bezpečnejšie. Vítame opatrenie na svietenie aj v noci, a apelujeme na jednania nového vedenia mesta so spoločnosťou FINMOS.  Pri súčasných cenách energie je normálne ak budeme diskutovať o rýchlejšej modernizácii. Absencia kamerového systému, tma a neosvetlené uličky sú živnou pôdou pre rôzne kriminálne živly.

Návrat Rómskych hliadok

tzv. MOPS (Miestna občianska poriadková služba). Očakáva sa, že tento projekt bude pokračovať a opäť bude financovaný z nenávratných zdrojov. Sme za to aby to dovtedy zabezpečilo mesto vo vlastnej réžii.

Zdroj: mesto Michalovce

Prevencia v školách, baroch a diskotékach

Taktiež v rámci prevencie pred alkoholom, drogami a omamnými látkami by sme mali zvýšiť aktivity v rámci prevencie na základných aj stredných školách. Netreba podceňovať rýchlosť dospievania detí.

Školy by mali byť taktiež bezpečným miestom, kam rodičia posielajú svoje deti bez obáv z vplyvu okolia. Miestom, kde sa vzdelávajú a učia sa byť lepšími ľuďmi, ktorí budú v budúcností prínosom pre spoločnosť. Škola by mala byť miestom vzdelania, osvety, spolupatričnosti, vytvárania sociálnych vzťahov. Školy nemajú byť miestom, kde sa študenti a žiaci stretávajú s alkoholom, drogami alebo sexom. Mnohí rodičia a učitelia ani netušia, čo sa deje vtedy, keď sa nepozerajú, alebo nemajú dosah na aktivity svojich ratolestí trebárs na sociálnych sieťach. TikTok je plný rôznych výziev, ktorými sa mládež snaží zaujať, ale taktiež ubližovať a navzájom sa šikanovať.

A v neposlednom rade sú to krčmy, bary a zábavné podniky v meste, kde sa po víkendoch zabáva mládež. Miesta, kde ich rodičia opäť nevidia, a ktoré by mali byť častejšie kontrolované, či sa v nich nenachádza nedospelá opitá mládež. Preto navrhujeme nepravidelne pravidelné kontroly v týchto zariadeniach. Slušní majitelia podnikov určite ocenia riešenie tejto problematiky. Nemôžeme si zatvárať oči pred realitou súčasného sveta.

Byť všímaví a nebyť ľahostajní

Súčasťou monitoringu mestskej a štátnej polície by malo byť tiež zachytávanie negatívnych spoločenských javov aj v našich bytových domoch. Veľa z nás má skúsenosti s neprispôsobivými susedmi, ktorí holdujú alkoholu a sú svedkami porušovania nočného kľudu alebo protispoločenského konania.

V tejto súvislosti chceme apelovať aj na vašu všímavosť a nepodceňovanie akýchkoľvek náznakov možného nekalého konania. Ak ste svedkami hrubého zaobchádzania, či už fyzicky, alebo len z počutia, konajte okamžite. Možno tým zachránite život a možno zabránite pokračovaniu stupňujúceho sa násilia na vašich susedoch, priateľoch či iných občanoch nášho mesta.

Mementom je ale aj ochladenie normálnych sociálnych kontaktov a medziľudských vzťahov. V našom meste žije taktiež množstvo osamelých alebo odcudzených ľudí, ktorí aj vplyvom kríz v uplynulých rokoch stratili spoločenské návyky a v tom horšom prípade padli možno na hranicu chudoby. Len prevenciou, spolupatričnosťou a záujmom o svoje okolie môžeme zlepšiť naše spolunažívanie a byť lepšou komunitou. K tomu by mal byť  nápomocný aj sociálny odbor mesta a sociálni pracovníci.

Vyvodenie osobnej zodpovednosti

Vo vyspelých demokratických krajinách Európy sa pri pochybení vo verejných funkciách vyvodzuje osobná zodpovednosť. Bývalý štátny policajt, ktorý berie výsluhový dôchodok a zároveň si už 12-ty rok privyrába ako náčelník mestskej polície, zjavne podcenil viacero okolností a aj samotné výdavky na bezpečnosť. Súčasné nastavenie bezpečnosti v našom meste zlyhalo. Ak chceme nový systém, tak ten musí byť reprezentovaný aj novým človekom, ktorý príde s víziou a schopnosťami k jej realizácii. K tomu by sme mali mi poslanci vytvoriť podmienky zmenou rozpočtu a navýšením finančných prostriedkov na túto kapitolu.

Napravo náčelník mestskej polície v Michalovciach Dušan Šanta

ZHRNUTIE – DESATORO BEZPEČNOSTI

  1. Rozšírenie kamerového systému do širšieho centra mesta a únikové cesty
  2. Zavedenie kamier na predpokladané miesta konania negatívnych sociálnych javov
  3. 24-hodinový dohľad nad kamerovým systémom
  4. Znovuzavedenie Rómskych hliadok, tzv. MOPS
  5. Urýchlená rekonštrukcia pouličného osvetlenia a výmena sodíkových lámp za LED žiarovky
  6. Zvýšiť počet hliadok v uliciach po zotmení v súčinnosti so štátnou políciou
  7. Viac preventívnych aktivít pred alkoholom a omamnými látkami na základných a stredných školách
  8. Viac kontrol barov a zábavných podnikov v našom meste zameraných na nedospelú a opitú mládež
  9. Zlepšenie medziľudských vzťahov a zvýšenie záujmu o svoje okolie aj v spolupráci so sociálnym odborom mesta
  10. Vyvodenie osobnej zodpovednosti

Kde na to vziať?

Samozrejme, v rámci bezpečnosti by sa dalo navrhnúť viac opatrení, ale sme realisti a navrhli sme také, ktoré by sme mali byť schopní pri súčasnej energetickej kríze a nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta aj zrealizovať.

Na začiatku zasadnutia februárového Mestského zastupiteľstva (28.2.2023) budeme navrhovať doplnenie programu o bod „Bezpečnosť v našom meste“. Očakávame plodnú diskusiu zo strany všetkých poslancov. Veríme, že aj poslanci z iných klubov budú mať nápady, ktoré možno rozšíria alebo doplnia nami navrhované opatrenia. Výsledkom diskusie bude Návrh na uznesenie s takým zoznamom opatrení, na ktorom sa poslanci dohodnú. A my veríme, že ešte pred samotným konaním zastupiteľstva, keďže nám ide o spoločnú vec.

Schválený rozpočet mesta sa zvykne ešte meniť. Veríme, že na aprílovom zastupiteľstve nový primátor a finančný odbor nášho mesta nájdu v rozpočte financie na navýšenie v kapitole Bezpečnosť podľa schváleného návrhu na februárovom zasadnutí.

Náš poslanecký klub sa zhodol na tomto zozname opatrení smerujúcich k zvýšeniu bezpečnosti a verí, že nájde podporu aj u ostatných poslancov. Nie je čas na hádky, je čas na rýchlu reakciu a riešenia. Urýchlene potrebujeme 24-hodinový dohľad nad kamerovým systémom, viac kvalitnejších kamier na toxické miesta a únikové cesty. Zároveň pokračovať v projekte MOPS, viac preventívnych aktivít na školách, kontroly v baroch a herniach, aby mládež prestala mať istotu svojich „zašitých“ miest a postupne upustila od negatívneho konania. Potrebujeme zvýšiť spolupatričnosť a ľudskosť v nás. Keď nájdeme niekoho ležať na chodníku, aby sme mu automaticky pomohli vstať.

V nasledujúcej tabuľke je predbežný návrh zmeny rozpočtu v kapitole Bezpečnosť. Tento návrh ma odporúčací charakter pre vedenie mesta a finančný odbor mesta a nie je súčasťou samotného Návrhu na uznesenie. Veríme, že tento bod programu schvália a v následnej rozprave a diskusii ho aj podporia.

Poslanci poslaneckého klubu Nové Michalovce