Súhlasíme s petičiarmi, zmenu územného plánu na sídlisku SNP nepodporíme

Dňa 5. 10. 2021 bola na mestu Michalovce doručená Petícia za udržateľný rozvoj sídliska SNP, ktorej predmetom je žiadosť obyvateľov sídliska SNP o vylúčenie lokalít ozn. č. 09/4 a č. 09/5 z návrhu riešenia Zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Michalovce. Konkrétne ide o lokality v katastrálnom území Stráňany na ul. Severná, Zvončeková a Muškátová. V danej lokalite má záujem súkromný investor postaviť nové bytové domy a teda zmena územného plánu má za úlohu zmeniť funkčné využitie daného územia tak, aby bol tento zámer zrealizovaný.

Člen nášho združenia a zároveň mestský poslanec z klubu Nové Michalovce Ing. Filip Kaľavský sa zúčastnil stretnutia občanov sídliska SNP k zmene územného plánu v danej lokalite, ktorá by mala zahŕňať výstavbu nového bytového domu na Zvončekovej ulici. „Po vypočutí si argumentov z oboch strán môžem povedať, že stojím na strane občanov sídliska SNP. Nesúhlasím, aby sa na danom pozemku staval nový bytový dom, ktorý by znížil štandard pre už bývajúcich obyvateľov. Problémy s parkovaním a s premávkou v špičke, nedostatok detských ihrísk a ďalších prvkov občianskej vybavenosti. Podporujem petíciu občanov a budem hlasovať, aby lokality 09/4 a  09/5  boli vyradené z pripravovaných zmien Územného plánu č.9. Pôvodne verzie územného plánu počítali v tejto časti s prvkami občianskej vybavenosti ako je škôlka, detské ihriská a športoviská pre mládež.  Postavenie ďalšej bytovky v tejto lokalite nepovažujem za šťastné a navrhujem, aby vedenie mesta radšej hľadalo možnosti zámeny týchto pozemkov v inej časti mesta, kde investor bude môcť realizovať svoj stavebný zámer.“ Skonštatoval poslanec Kaľavský, ktorý je zároveň poslancom za volebný obvod pod ktorý spadá aj sídlisko SNP.

satelitný náhľad na lokalitu, ktorej sa dotýka zmena územného plánu

Petícia obyvateľov zo sídliska SNP bola počas minulého týždňa aj predmetom rokovania komisie územného plánu a miestneho rozvoja. Poslanec Radovan Geci podal komisii stanovisko za klub Nové Michalovce v ktorom zároveň hlasoval za vyradenie oboch lokalít zo zmien územného plánu mesta Michalovce. „Svoje rozhodnutie odôvodňujem tým, aby som mohol urobiť správne rozhodnutie, či daná výstavba prinesie pridanú hodnotu už bývajúcim obyvateľom sídliska, potrebujem vidieť štúdiu, vizualizáciu projektového zámeru, chcel som vidieť komunikáciu a zapracovanie požiadaviek obyvateľov k danej výstavbe. A to najdôležitejšie, rád by som poznal názor architektov, krajinných architektov, aby sa vyjadrili k daného zahusťovaniu. Rád by som videl vyjadrenie k dopravnej situácii, vyjadrenie k zahusťovaniu parkovacích miest. Chýba svetelný projekt, chýba mi informácia o kapacitnom stave kanalizácie a mnoho ďalších technických aspektov vplývajúcich na kvalitu života obyvateľov. Keďže nepozdám tieto odpovede a náš poslanecký klub Nové Michalovce presadzuje zriadenie Útvaru hlavného architekta, ktorý by sa práve k tomu vyjadroval a hľadal riešenia ako zlepšiť životné prostredie a životnú úroveň Michalovčanov a mesto Michalovce si nevyžiadalo ani konzultáciu u externých krajinných architektov, musím nesúhlasiť s takouto výstavbou a preto hlasujem za vylúčenie oboch lokalít z územného plánu mesta Michalovce.“ Zhrnul poslanec Geci, ktorý sa téme architektúry a urbanizmu venuje v rámci klubu Nové Michalovce najviac.

O požiadavke petičiarov sa už počas dnešného dňa hlasovalo aj v mestskej rade mesta Michalovce, kde zástupca klubu Nové Michalovce poslanec Mgr. Milan Kaplan taktiež hlasoval za vyradenie oboch lokalít zo zmien, ktoré má riešiť územný plán.

OZ Nové Michalovce aj skrz mestských poslancov, ktorí sú zároveň členmi združenia sa plne stotožňuje so znením petície obyvateľov sídliska SNP a taktiež s ich pripomienkami, ktoré adresovali k navrhovaným zmenám územného plánu. Veríme, že viacerí poslanci mesta náležite posúdia ich opodstatnené výhrady, pretože navrhované zmeny a riešenie výstavby v tejto lokalite zásadným spôsobom ovplyvní kvalitu ich života.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.